કાળી ચૌદસનુ ભુત-Jigli Khajur-New Gujarati Comedy Video 2018-Ram Audio

शेअर करा
एम्बेड करा

टिप्पण्या • 451

 • Raj Rathod
  Raj Rathod 3 दिवसांपूर्वी

  🤣🤣😂😂😆😆😄😉😁😁

 • Sandhyaben Boraseya
  Sandhyaben Boraseya 6 दिवसांपूर्वी

  Fanny video 😂😁😂😁😁😁

 • Siddharth Chauhan
  Siddharth Chauhan 6 दिवसांपूर्वी

  ખજુર ભાઈ best best comedy an

 • Siddharth Chauhan
  Siddharth Chauhan 6 दिवसांपूर्वी

  Next video juice valo

 • Parmar Daksha
  Parmar Daksha 7 दिवसांपूर्वी

  divaliin yad diladi

 • Kajal Vinzuda
  Kajal Vinzuda 9 दिवसांपूर्वी +1

  Best video ever

 • Sanjay Patel
  Sanjay Patel 10 दिवसांपूर्वी

  Your all videos are always different on different topics with new locations, That's your speciality of your comedy. Again nice comedy brothers keep it up the good work. god bless you guys. Jai Hind

 • Dhari king
  Dhari king 10 दिवसांपूर्वी +1

  Nice ho bhai

 • Jagdish Makwana
  Jagdish Makwana 15 दिवसांपूर्वी

  Ha mojj ha

 • Hashim Rathod
  Hashim Rathod 16 दिवसांपूर्वी

  Excellent video 👽👽👽

 • Dabhilalji Dabhilalji
  Dabhilalji Dabhilalji 21 दिवसापूर्वी

  CNN vffahajjzbzbKshzgwhsjcxxHajiahjjiagsggs, hahajsjsjjj, ahjsjsjzjsjjw, ahhahhdhdks Hf hauuwhsgsghshv, ahzvgshjnhhhjdaqfgah, agahxjqsaufrwHshcafsshjdjn, hahfahsjdkdj, hsgaxuosgaf, gsgsjsndvsf, gajsjmdkd, bahjsjkskdkd, Czbndnsmnxnsmsgdvshsgg, vahjshsgs, hshscXzjjbzgf, bzhsgfaf, bznkfflisgC, hsjsjagf, jajsnzvf, jahhafz, abskksfcckswy, haksjgga, Nbzzvcxhsjjsxxc, jahscscfgabnbah, xcxxxxbjaaggahsbscxzjzmkz ahhsgsgsg, ahaxVjsdjca, hajsvsca, ahhsacacc,, bHacs, Cshdjkscvzshjs, zhacdhjs, 'gzbzdkhdsvgsjdkkdbh? 9='6"56":66"/5*5*gzhsksjdhfafjskskhagayshn

 • Dabhilalji Dabhilalji
  Dabhilalji Dabhilalji 21 दिवसापूर्वी

  ✨🌾 🌾 🌾
  😏😏😏😏😏
  😏😏😏😏😏😏😏
  😏🕓🕓😏🕓🕓😏
  😏🕓🎱😏🕓🎱😏
  😏😏😏😏😏😏😏
  😏😏😏✔😏😏😏
  🌀😏😏😏😏😏🌀
  😏🌀😏😏😏🌀😏👍
  👉🌀🌀🌀🌀🌀🌀
  🌀🌀🕐🌀🌀🌀🌀
  🌀🌀🕐🕐🕐🌀🌀
  🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
  🌀🌀🌀🌀🌀
  👟 👟
  ☁☁🎈🎈☁☁☁☁
  😊😊👀😊🌛☁☁☁
  😊😊😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁🎈
  ☁☁😊😊😊😊😊😊
  ☁☁😊😊😊😊😊😊
  ☁☁😊☁😊☁😊😊
  🌾🌾😊🌾😊🌾😊😊
  🎈 Happy Birthday!
  🔥 🔥 🔥
  📍 📍 📍
  📍 📍 📍
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
  🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓
  🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
  😘😚😘😚😘😚
  🍸🍸🍸🍸🍸🍸
  Happy New Year
  🎅🎅🎅🎅🎅
  👕👙👔👗🎽
  Santa is coming!
  🌙 *
  ☁☁ 🌟
  * * *
  🌟 👋🎅
  🚶🎄 🏡 ⛪🏫🎄
  🎁Merry Christmas💝
  🌟。❤。😉。🍀
  。✨ 。🎉。🌟
  ✨。\|/。💫
  Happy New Year
  🌟。/|\。🍻
  。🍀。 🍸。🎉。
  🌟。 💫。 🎶 💥
  Happy New Year!
  😄😃☺😉😁😌
  Good Luck To U 🎄
  ☁☁☁🌟☁☁☁
  ☁☁☁🎄☁☁☁
  ☁☁🎄🎄🎄☁☁
  ☁☁☁🎄✨☁☁
  ☁☁🎄🎄🎄☁☁
  ☁🎄✨🎄🎄🎄☁
  ☁☁🎄🎄🎄☁☁
  ☁🎄🎄✨🎄🎄☁
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
  ☁☁🎁🎁🎁☁☁
  ✨ 🌟
  🎁
  🎄🎄
  🎁🎁🎁
  🎄🎄🎄🎄
  🎁🎁
  🎄🎄🎄
  🎁🎁🎁🎁
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🎁🎁🎁
  🎄🎄🎄🎄
  🎁🎁🎁🎁🎁
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄
  🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
  ✨🎈✨🎈✨🎈✨
  🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈
  ✨🎉🎁🌟🎁🎉✨
  ✨🌟🌟✨🌟✨✨
  ✨🌟🌟🌟✨
  ✨🌟✨
  ✨ 🌟 ✨
  🔥
  💗❤💗
  💗❤❤❤💗
  🎀🎀✨✨✨🎀🎀
  ✨✨🎀🎀🎀✨✨
  🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
  🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
  🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺

  🌟
  🎄✨
  🎄🎄
  🎄🌟🎄
  🎄🎄🎁🎄
  🎄🌟🎄 ✨
  🎄🎁🎄🎄
  🎄🎄🎄🎉🎄
  🎄🎁🎄🌟🎄🎄
  🎄🎄🎄🌟🎄
  🎄💛🎄🎄🎄🎄
  🎄🎉🎄🌟🎄🎁🎄
  🎄 🎄
  🎄 🎄
  ✨ 🌟 ✨
  🎄
  ✨ 🎄🎄 ✨
  ✨ 🎄🐻🎄 ✨
  🎄🐻🎀🎄 ✨
  🎄🎀🎄🐻🎄
  ✨ 🎄🎄🎀🎄
  🎄🎄🐻🎄🎄 ✨
  🎄🎄🎀🎄🐻🎄
  🎄🐻🎄🎄🎀🎄🎄
  ✨ 🎄🎀🎄🎄🐻🎄✨
  🎄🎄🐻🎄🎄🎀🎄
  🎄🐻🎄🎀🐻🎄🎄🎄
  🎁MERRY CHRISTMAS🎁
  ❄ 🌟
  🎄🎄
  🎅🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄
  🎄🎅🎄
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄
  🎅🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎅

  🌟
  🔔
  🎄🎄
  🔔🔔🔔
  🎄🎄🎄🎄
  🔔🔔
  🎄🎄🎄
  🔔🔔🔔🔔
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🔔🔔🔔
  🎄🎄🎄🎄
  🔔🔔🔔🔔🔔
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄
  🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

  🌟
  🎄
  🎄🎄
  🎄🎄🔔
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄
  🔔🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🔔
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

  🎍
  🎃🎃🎃🎃🎃
  🎃🔥🎃🎃🎃🔥🎃
  🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃
  🎃🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎃
  🎃🔥🔥🔥🔥🔥🎃
  🎃🎃🎃🎃🎃
  I'm at work!
  💻👿💻😖💻😒💻😂
  😭💻😂💻😖💻😱💻
  Let's go shopping!
  👒💄👗🌂👙👜🎀👠
  I Love Sea!
  ☀☀☀☀☀☀☀☀
  🌴👙🐚🚣⛵🌊🚤🏄
  🌊🐳🐟🐙🐬🐠🐬🐋
  🌴🌴🌴☀❤🌴🌴🌴
  🌊🌴🌴💃🚶🌴🌴🌊
  ☀✨✨✨✨✨✨
  ✨✨🎩✨👑✨✨
  ✨✨😘❤😊✨✨
  ✨✨👔💍👗✨✨
  🌸🌸👟🌸👠🌸🌸
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  🍸👙🍸🍸🍸👙🍸
  🍸👙🍸🍸🍸👙🍸
  👙👙👙🍸👙👙👙
  👙👙👙🎀👙👙👙
  🍸👙👙🍸👙👙🍸
  🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸
  🎀👙👙👙👙👙🎀
  🍸🍸👙👙👙🍸🍸
  🍸🍸🍸👙🍸🍸🍸
  Party Time!
  🎣🎾🏂🚎🚍🚴🚲👞😆😇😃😂😄😁😁😄😐😄😐😑😯😑😑😑😰😧😰😧😳😨😳😵😲😵😵😰😗😷😗😗😞😗😝😗😝😝😗😍😞😞😍😏😔😔😏😚😏😔😏🙍🙋🙌🙋🙅🙋🙅🙍🙋🙅🙌🙏🙆🙎😺😿🙉🙈👦👦💩🙈👶😾🙀😻😼😻👰💂👥👮👥👥👥👮👥🎅👯👸👰👼👲👳👱👻💆💅💆💇💃👱👸👿👺👂👃💪💪👀👀💪💘💕💘💕💗💕💋💋💜💚💜💛💓💚💔👅💙💙💚💘💖👎💖💘💝💓💘👎💞👎💟👆💟👆👍👋✊👋☝👇👋👇👋👐🐕🐈🐈🐶🐹🐔🐇🐔🐓🐏🐤🐏🐥🐥🐄🐺🐂🐥🐏🐂🐺🐃🐦🐼🐴🐼🐸🐼🐸🐼🐸🐼🐽🐠🐳🐠🐊🐲🐜🐲🍸🍻🍦🍴🍬🍗🍮🍗🍮🍕🍜🍖🍣🍌🍡🍌🍘🍄🍊🍉🍈🍆🍓🍒🍍🍉🍇🍇🍉🍉🍆🌷🌺🍂🌺☀🌓🌜🌗🌑🌆🌋🌌🌐🌏🌐👒👓👓👒👜👢👜👡👝💲💳💱💶💉🔫💣🔔📜📙📙📗📘🔭🔦🔭🚪📖📛📖🎃🎃📰🎃📖🎂🎌🎎🎍🎇☎📟📲📞📮📯📢📣📫📣💬✏💬✏💬📏📌📌📏📍✂💻✂💽💺💽💺💿💽📇💿📆📃🎡📁🎡📈🎬🎪🎬📹🎭🎠🎭📹🃏🎮🎲🃏🎮📻🀄🎵🎧🏡

 • Hiral Pandya
  Hiral Pandya 22 दिवसांपूर्वी

  Sache dari gy tamara video ma sounds thi.. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • 7041155647 7041155647
  7041155647 7041155647 23 दिवसांपूर्वी

  Mojmoj

 • Hemu Talapada
  Hemu Talapada 23 दिवसांपूर्वी

  Hemu kumar
  Tappada

 • Bhaveshsinh Vaghela
  Bhaveshsinh Vaghela 23 दिवसांपूर्वी

  nice magan

 • Vijay Parmar
  Vijay Parmar 24 दिवसांपूर्वी

  ĹAITNU.KAMGUD👌👌👌👌👌

 • kailash gami
  kailash gami 24 दिवसांपूर्वी

  king of koli

 • Maya Dolas
  Maya Dolas 28 दिवसांपूर्वी

  Ha moj

 • dhruv vines
  dhruv vines महिन्यापूर्वी

  please i am visit you,,,😐🙏✋

 • Rathod Kru
  Rathod Kru महिन्यापूर्वी

  Bhai Aa Shoot to Hathuka Village nu che

 • Desai Bharat M
  Desai Bharat M महिन्यापूर्वी

  happy. divali

 • raksha Patel
  raksha Patel महिन्यापूर्वी

  Pupg no video muk

 • darshil gamit
  darshil gamit महिन्यापूर्वी

  Alya boot hoto nathi

 • All video New song
  All video New song महिन्यापूर्वी

  Khajur Kahani likhta Hoon Aap Ke Liye comedy Kahani likh Sakta

 • Haresh Chauhan
  Haresh Chauhan महिन्यापूर्वी

  Bhi bhi

 • Popat luhar
  Popat luhar महिन्यापूर्वी

  Happy diwali khajuri bhai

 • Rajput Shivam sinh
  Rajput Shivam sinh महिन्यापूर्वी

  k

 • Patel Shivani
  Patel Shivani महिन्यापूर्वी

  22222@@@@@22222

 • Bhamra Thakor
  Bhamra Thakor महिन्यापूर्वी

  Hi.bhai

 • Ashok Tapodhan
  Ashok Tapodhan महिन्यापूर्वी

  Super

 • Akash Mahida
  Akash Mahida महिन्यापूर्वी

  Happy Kali chaudas

 • vasfoda Yogesh
  vasfoda Yogesh महिन्यापूर्वी

  અરે મારે કઈ લેવાદેવા નથી

 • Prem Unadkat
  Prem Unadkat महिन्यापूर्वी

  Chhota Bheem videos

 • જયેશjayeas શૈલભાઇjayeas
  જયેશjayeas શૈલભાઇjayeas महिन्यापूर्वी

  nice

 • Piyush Parmar
  Piyush Parmar महिन्यापूर्वी

  WoW

 • Ritesh Patidar
  Ritesh Patidar महिन्यापूर्वी

  nice

 • deepak atodiya
  deepak atodiya महिन्यापूर्वी

  very nice

 • vivek Raajput
  vivek Raajput महिन्यापूर्वी

  Hahahhahahahhh ha bhai moj karaivi ..😆😆😆😆😆🙆🏻‍♂️

 • Status king
  Status king महिन्यापूर्वी

  Khaju bhai jalaram jyanti no video banao ne 😊😊

 • Baba Tadake
  Baba Tadake महिन्यापूर्वी

  Nice

 • PRATAP BHANUSHALI
  PRATAP BHANUSHALI महिन्यापूर्वी

  bahuj mast jordar.. Nitin Bhai. la-la bhai

 • Himani Tyagi
  Himani Tyagi महिन्यापूर्वी +1

  Channel subscribe karjo mara mitro

 • ORSANG MAIYA
  ORSANG MAIYA महिन्यापूर्वी

  Super khajur bhai

 • Radadiya Harshukh
  Radadiya Harshukh महिन्यापूर्वी

  Nise

 • Hakmaji Chudhary
  Hakmaji Chudhary महिन्यापूर्वी

  Best comedy

 • Daxa Upadhyay
  Daxa Upadhyay महिन्यापूर्वी

  Paf varo

 • Jayesh Bhai
  Jayesh Bhai महिन्यापूर्वी

  Sorry dost..jigli..vagar... video..ma gamtu..nathi..yar..mane.aevu..lage..6e..ke..tamari..tim..khodavay...gay
  Guujudada..ma..jovamale..6

  • Jayesh Bhai
   Jayesh Bhai महिन्यापूर्वी

   Aapjo

  • Jayesh Bhai
   Jayesh Bhai महिन्यापूर्वी

   JalDi.. really

 • Harsh Mer
  Harsh Mer महिन्यापूर्वी

  Khajur Bhai PUBG par video banavo.

 • bhAveshthaKor kesha
  bhAveshthaKor kesha महिन्यापूर्वी

  Hi

 • bhAveshthaKor kesha
  bhAveshthaKor kesha महिन्यापूर्वी

  Hi

 • bhAveshthaKor kesha
  bhAveshthaKor kesha महिन्यापूर्वी

  Bhavedh

 • Qureshi Zubeda0
  Qureshi Zubeda0 महिन्यापूर्वी

  Sorry bt ek boy k pent 👖 ki zip khuli h🙈

 • Bhatiya Mayur
  Bhatiya Mayur महिन्यापूर्वी

  Hamoj ha

 • Atul Patel
  Atul Patel महिन्यापूर्वी

  KV symbol

 • Mahek Tailor
  Mahek Tailor महिन्यापूर्वी

  Come here to just dislike

 • vijay pidhadiya
  vijay pidhadiya महिन्यापूर्वी +2

  Your video is my faviret 😉😉😉😉😉😉😉😉

  • Manoj Shah
   Manoj Shah 11 दिवसांपूर्वी

   vijay pidhadiya .

  • geeta patel
   geeta patel महिन्यापूर्वी

   Faviret hahahahhahah favourite

 • Jadeja Vishvraj sinh
  Jadeja Vishvraj sinh महिन्यापूर्वी

  jks

 • shila Chaudhari
  shila Chaudhari महिन्यापूर्वी

  Lajvab

 • amit surkar
  amit surkar महिन्यापूर्वी

  E bhutne kejo happy new year

 • Jignesh Bhil
  Jignesh Bhil महिन्यापूर्वी

  Hello Khajur bhai super video and sorry mara thee tamara video ny dekhaya phone bagadi gayo to

 • Nikky Raj
  Nikky Raj महिन्यापूर्वी

  Sound proper normal rakho effects nai aapo maja nat aavti

 • Laxman Murjani
  Laxman Murjani महिन्यापूर्वी

  Tame bhoot ne sambhado hu chhokri ne sambhadu chhu.😂

 • Thakor Ashok
  Thakor Ashok महिन्यापूर्वी +1

  Happy Diwali

 • divinely heaven
  divinely heaven महिन्यापूर्वी

  MR-clipr ne copy kare bc

 • divinely heaven
  divinely heaven महिन्यापूर्वी

  Ama story jevu to Kai hatu j nay fucking video bakwas

 • Devraj Dongre
  Devraj Dongre महिन्यापूर्वी

  Mast

 • Devraj Dongre
  Devraj Dongre महिन्यापूर्वी

  Super

 • Devraj Dongre
  Devraj Dongre महिन्यापूर्वी

  Kdkkkkkkkkk 6

 • my motidanti dharam tandel
  my motidanti dharam tandel महिन्यापूर्वी

  ગુજરાત માં ખજૂર છે એટ્લે જ મીઠાશ છે હો!!!!!

 • Gamińg Technicál 2
  Gamińg Technicál 2 महिन्यापूर्वी

  Tame kya raho cho ?

 • Vagh Chirag
  Vagh Chirag महिन्यापूर्वी

  vagh asok

 • Vaghela Divyang
  Vaghela Divyang महिन्यापूर्वी

  g

 • Bhavin Patel
  Bhavin Patel महिन्यापूर्वी

  super

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh महिन्यापूर्वी

  જય ભાણવડ

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh महिन्यापूर्वी +4

  કરજો જલદી

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh महिन्यापूर्वी

  8160700176 Karan joshi

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh महिन्यापूर्वी

  ખજૂર ભાઈ મારે રોલ કરવો છે

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh महिन्यापूर्वी

  Hi

 • Love Joy
  Love Joy महिन्यापूर्वी

  Plyz subscribe my chanal

 • Gaurav Vadher
  Gaurav Vadher महिन्यापूर्वी

  Mi

 • M R Vikani
  M R Vikani महिन्यापूर्वी

  Ha moj ha

 • kodiyatar natha
  kodiyatar natha महिन्यापूर्वी

  Hi

 • Amit Desai
  Amit Desai महिन्यापूर्वी +1

  Sarkha video banaw...altoo chhe...

 • rajdeep sinh Chudasma
  rajdeep sinh Chudasma महिन्यापूर्वी +4

  👌👌👌

 • rajdeep sinh Chudasma
  rajdeep sinh Chudasma महिन्यापूर्वी +1

  kam

  • Gova Chavda
   Gova Chavda 4 दिवसांपूर्वी

  • Chavda Ajay
   Chavda Ajay महिन्यापूर्वी

   rajdeep sinh Chudasma karan

 • rajdeep sinh Chudasma
  rajdeep sinh Chudasma महिन्यापूर्वी +1

  hii

 • pradhyuman rathod khedbhrama
  pradhyuman rathod khedbhrama महिन्यापूर्वी

  Comedy hato video khajur bhai

 • Smita saloni Nathvani
  Smita saloni Nathvani महिन्यापूर्वी

  khajur superb

 • sofin Tarkesa
  sofin Tarkesa महिन्यापूर्वी +1

  best

 • teknikal vidiyo garasiya
  teknikal vidiyo garasiya महिन्यापूर्वी

  Wondarfull video

 • d.s. Karangiya
  d.s. Karangiya महिन्यापूर्वी +1

  Wow

 • Parmar Abhi
  Parmar Abhi महिन्यापूर्वी

  jigali kya

 • Nimi Patel
  Nimi Patel महिन्यापूर्वी +4

  Happy Diwali 🙏
  Happy New year 🙏🍫

  • Chavda Ajay
   Chavda Ajay महिन्यापूर्वी

   Nimi Patel karan

 • Pankaj Solanki
  Pankaj Solanki महिन्यापूर्वी

  kajlmaheriyagarba

 • Baraiya Dileep
  Baraiya Dileep महिन्यापूर्वी +1

  Happy Diwali

 • Mahavirsinh Jadeja
  Mahavirsinh Jadeja महिन्यापूर्वी

  😁😁😁😁

 • Priyanshu Pragada
  Priyanshu Pragada महिन्यापूर्वी +3

  Naga Arjun jevo laig so

 • Yash Dabhi
  Yash Dabhi महिन्यापूर्वी

  Aekdam bkvas video che